การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2566

| 1,883 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีนายประวิตร์ ชัยมงคล อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกรรมการ โดยที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมแทนตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง เห็นชอบให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐของสำนักงาน ก.พ. ไปปรับใช้กับหลักสูตรการอบรมบุคลากรของกระทรวง การจัดทำแนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร
กระทรวงฯ มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ตลอดจนระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมของ     
ส่วนราชการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และแนวทาง
การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมไปถึงการพิจารณากิจกรรมอันจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนงานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานให้มี
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ