การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2565

| 3,430 view

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีนายประวิตร์ ชัยมงคล ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของกระทรวงผ่านบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้มีการพิจารณาทบทวนการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศทุกระดับมีแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และคำนึงถึงจรรยาวิชาชีพ

LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม_๒๒๐๘๓๑ LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม_๒๒๐๘๓๑_0   LINE_ALBUM_ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม_๒๒๐๘๓๑_1