การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สำหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สำหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มี.ค. 2566

| 2,253 view

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สำหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบไปด้วยนางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และนายวิน จิตรไกรสร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ตลอดจนร่วมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมิน ITA โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ทั้งนี้ มีผู้บริหารจากกรมอาเซียนและกรมพิธีการทูตให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ