การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานระดับกรมสำหรับการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานระดับกรมสำหรับการเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 1,878 view

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานระดับกรมสำหรับการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีนางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบไปด้วยนายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร นายวิน จิตรไกรสร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายก้องภพ ทองแจ่ม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ให้หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงฯ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานจะต้องเข้าร่วมการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการประเมิน ITA ของกระทรวงการต่างประเทศจากเดิมที่เป็นการประเมินแบบรวมศูนย์มาโดยตลอด

 

LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการ_ita_172565_๒๒๐๗๑๙ LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการ_ita_172565_๒๒๐๗๑๙_1   LINE_ALBUM_ประชุมเชิงปฏิบัติการ_ita_172565_๒๒๐๗๑๙_2