กิจกรรมการมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมการมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,425 view

           เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นผู้นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงฯ จำนวน ๑๒๐ คน ในการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงฯ มีส่วนร่วมร่วมกันในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและเจตจำนงที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านทาง Facebook ของกระทรวงฯ อีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมฯ.pdf