กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2565

| 3,454 view

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปลูกต้นไม้มงคล บำรุงต้นไม้และทำความสะอาด ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศมีส่วนร่วมร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามแนวนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงฯ ตลอดจนมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และยังส่งเสริมความเป็นจิตอาสา รวมไปถึงเสริมสร้างความสามัคคี และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ