รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

26 ม.ค. 2564

677 view

เอกสารประกอบ

201118154932_รายงานผลรอบ_6_เดือนแรก_(วันที่_1_ตุลาคม_2562_–_31_มีนาคม_2563).pdf
201118154942_รายงานผลรอบ_6_เดือนหลัง_(วันที่_1_เมษายน_–_30_กันยายน_2563).pdf