รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทจุริต กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทจุริต กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 602 view

เอกสารประกอบ

รายงานผลตามแผนส่งเสริมแผนคุณธรรมฯ_ปี_2565_สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.pdf