วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

| 3,979 view

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ได้จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานประมาณ ๔๕๐ คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายรูปร่วมกันของตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เพื่อแสดงพลังในกิจกรรม “รวมพลังไทยต้านโกง” จากนั้น พล.อ. ประยุทธ์ฯ ได้กล่าวนำผู้เข้าร่วมงานในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและถ่ายภาพร่วมกัน ช่วงท้ายสุดของการจัดงานเป็นการเสวนา “มองมุมใหม่การลงทุนในไทยใสสะอาด” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านการทุจริต โดยมีนางสาวอภิรดี อนุคระหานนท์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงฯ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนต่อความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ในทุกรูปแบบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ