เครื่องมือแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐ

เครื่องมือแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 3,587 view

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ "มีดีต้องแชร์" โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาถิบาบ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ผ่านช่องทาง >> https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php 

หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้
Infographic_prมีดีต้องแชร์