แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 4,544 view

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ

 

ชื่อกระบวนงาน                    กระบวนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซม

                                                 อาคารและสำนักงาน

 

 ที่   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เพื่อการป้องกันการทุจริต

  ๑

การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

- จัดจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในการร่าง TOR การออกแบบและ/หรือการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสำนักงาน

- ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าจากผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย ๓ ราย ที่สามารถเข้าแข่งขันได้เฉพาะกรณี

- กำหนดให้ผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ ตรวจสอบ TOR ทุกครั้ง       ก่อนประกาศร่าง TOR

  ๒

การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็น ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าด้านการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

- ให้ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์   ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

  ๓

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมล่วงหน้าแก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งก่อนการประกาศทั่วไป หรือการอนุญาตให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเข้าดูพื้นที่ที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมล่วงหน้า ทำให้เกิดความได้เปรียบบริษัทอื่น ๆ

- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับให้กรม/กองเจ้าของงบประมาณและเจ้าหน้าที่พัสดุใช้อ้างอิง โดยห้ามการให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งและห้ามเชิญบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาดูพื้นที่ล่วงหน้า หากมีการดูพื้นที่ล่วงหน้าต้องประกาศให้ทุกบริษัทมีโอกาสได้ดูพื้นที่ที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมกันทั้งหมด

  ๔

การใช้ดุลยพินิจเลือกใช้สินค้าหรือบริการจากบริษัทของญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เอื้อประโยชน์

- จัดทำและเผยแพร่มาตรการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง              ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


             อกสารอ้างอิง : รายงานการประเมินความความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒