การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

7 ส.ค. 2562

1,348 view

  ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ       

   กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดการบรรยายเรื่อง " การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" 

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดการบรรรยายเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา    กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย รวมทั้งสิ้น        จำนวน ๖๖ คน (รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ เรื่องเด่น : การบรรยายเรืื่อง "การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒")

๒. การประชุมหารือกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

               เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ประชุมหารือกลุ่มย่อย                  กับสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงฯ ที่ให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต          ในกระบวนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยได้หารือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้เสนอการประเมินความเสี่ยง        ในกระบวนงาน “การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสำนักงาน”          และมอบให้ ศปท. ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการหารือ จากนั้น ให้ขอรับข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ก่อนเรียนเสนอกระทรวงฯ เพื่อนำส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

๓. การแจ้งเวียนหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ และปรับปรุงร่างตามข้อคิดเห็นที่ได้รับ

               เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) แจ้งเวียนร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฉบับที่สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้ทุกกรมและทุกหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศพิจารณา โดยมี ๑๔ หน่วยงาน ได้รับรองและเสนอข้อแก้ไขร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว และ ศปท. ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างตามข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว

๔. การเสนอแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารและจัดส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ท.  

               ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ฉบับที่ปรับปรุงตามข้อ ๒.๓ แล้ว เสนอต่อกระทรวงฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงการต่างประเทศ และ ศปท. ได้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๕. การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

               เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณามอบหมายให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน      เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ดังนี้

               ๑) ขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เกี่ยวกับการกำหนด              ร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสำนักงาน เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวงฯ      นำมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไปใช้ในการปฏิบัติงาน

               ๒) กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานดังกล่าว             เนื่องจากเป็นองค์การกลางที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสำนักงานในภาพรวมของกระทรวงฯ

               ๓) สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินอยู่ในระหว่างการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง” (สถานะเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือ การนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ไปใช้           ในกระบวนงานจัดซื้อ-จัดจ้างของกระทรวงฯ ด้วย

๖. การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

               สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการกำหนดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม

              ๖.๑ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

               ๖.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   (เอกสารแนบ ๑ และ ๒)

                      - ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง