กิจกรรมเชิดชูข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562

กิจกรรมเชิดชูข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,347 view

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ร่วมกับสำนักบริหารบุคคล จัดกิจกรรมเชิดชูข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมของกระทรวงฯ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องนราธิป เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นบุคคลต้นแบบด้านการครองตน ครองคน และครองงาน) และเพื่อให้บุคลากร      ในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตจากบุคคลต้นแบบ รวมทั้งมีความเข้าใจว่า พระราชบัญญัติมาตรฐาน  ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติราชการ

          ในโอกาสนี้ นายธนา  เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงฯ ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยขอให้รักษาความดีและภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดีไว้ตลอดไป และว่า การที่บุคลากรทุกประเภทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเช่นนี้ จะช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ    บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็น  “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน

          นางหัทยา คูสกุล เลขานุการกรมอาเซียน ในฐานะผู้แทนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ได้กล่าวขอบคุณ      ผู้บริหารกระทรวงฯ ที่จัดกิจกรรมเพื่อให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจแก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงฯ     ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตต่อไป และว่า โดยที่กระทรวงฯ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก และมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น พวกเราต้องทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน และใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงควรช่วยกันสร้างกระทรวงฯ ซึ่งเป็นเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ให้มีบรรยากาศที่ดี มีมิตรภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีการสื่อสารกันด้วยปิยวาจา ให้เกียรติ      ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนมีความสุข อันจะส่งผลให้การทำงานในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

          นอกจากนั้น นายพิรุฬ  เพียรล้ำเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ได้บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จะส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติราชการ” เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รู้สำนึก     ในหน้าที่ และกำหนดค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น ซื่อสัตย์ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ (การสรรหา การทดลองงาน การแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน พัฒนา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ