“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,698 view

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖2 ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖2” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสา  สู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

ภายในงานได้มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” โดยพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  การเสวนาพิเศษจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพรรคการเมืองมาร่วมพูดคุยปลุกระดมความคิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันสอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเทคโนโลยี Act Ai ซึ่งเป็นฐานข้อมูลและระบบวิเคราะห์กลโกงอัจฉริยะซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูและแจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริตได้ที่ actai.co  

งานดังกล่าวเป็นการรวมพลังและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสและตรวจสอบข้อมูลการทุจริต ช่วยกันขจัดการทุจริตออกไปจากสังคม  เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ