ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

17 ส.ค. 2563

3,736 view

วิดีโอประกอบ

กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 126
กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 127
กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 128

เอกสารประกอบ

news-20200818-104339-700663.pdf