ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 10,059 view

วิดีโอประกอบ

กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 126
กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 127
กฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" มาตรา 128

เอกสารประกอบ

news-20200818-104339-700663.pdf