พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,327 view

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
โดยได้รับเกียรติจาก นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ เป็นวิทยากร  
มีบุคลากรของกระทรวงฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก

การบรรยายครั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้บุคลากรของกระทรวงฯ มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สามารถแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ มาสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการบรรยาย วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สอบถามข้อสงสัย
และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ในหน่วยงานต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ