คู่มือต้านทุจริตศึกษา

คู่มือต้านทุจริตศึกษา

26 ก.ค. 2561

3,502 view

ขอเชิญชวนอ่านคู่มือต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้นโดยประยุกต์ จากเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
          - การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          - ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
          - การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล “STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต”
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาคู่มือฯ ได้ที่ www.stopcorruption.moph.go.th คลิกเข้าเมนู STRONG Mode/ผลประโยชน์ทับซ้อน > ปี 2561 > โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต