วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 8,194 view

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

ภายในงานได้มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ปลุกพลังคนไทย สู้โกง” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ลุกขึ้นมาสู้โกงจำนวน ๗ คน ทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน และการดำเนินโครงการ “หมาเฝ้าบ้าน” เพื่อต่อต้านการทุจริต ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

งานดังกล่าวเป็นการรวมพลังและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแส และใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ และช่วยกันขจัดการทุจริตออกไปจากสังคมเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ