การบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

การบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

14 ก.ย. 2561

1,637 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ระหว่างเวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทน ศปท. จากกระทรวงต่าง ๆ และบุคลากรในกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมรวมประมาณ ๙๐ คน

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้พูดถึงความสำคัญของคน และจิตสำนึกของความเป็นชาติว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ผู้ที่สามารถนำชาติไปสู่ความเจริญ มีอยู่ ๓ แบบ ได้แก่ ผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นทำตาม ผู้นำที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าที่จะลุกขึ้นมาชี้ทางออก บอกทางถูก และผู้นำที่มีจิตอาสา

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ได้รับแรงบันดาลใจจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนนำมาสู่การกำหนดคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่

๑. ความพอเพียง คือ สายกลาง ไม่สุดโต่ง ไม่เบียดเบียน ไม่มีความเสี่ยงมากไป มีการตัดสินใจ รอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง

๒. ความมีวินัย คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณ

๓. ความสุจริต คือ ความซื่อตรง ยึดมั่นในความจริง ไม่สนับสนุนคนทุจริต

๔. จิตอาสา คือ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจุดเด่นของคนไทย คือ การมีจิตอาสา มีความเมตตากรุณา

การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม และ (๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยในการบรรลุเป้าหมาย "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

news-20180914-093541-060537.pdf