กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 9,569 view

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายกรณ์กิจจ์ ศิริวิสูตร นักการทูตชำนาญการ กรมการกงสุล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ  พลเรือน (ก.พ.) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน รวม ๑,๐๐๐ คน

ภายในงานได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

(๑)    การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

(๒)    การเสวนาเรื่อง “จิตสาธารณะประชารัฐ ‘Mission-Impossible’ Made Possible: กรณีศึกษาหมูป่าติดถ้ำ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และอดีตผู้อำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายฤทธิ์ เสียงประเสริฐ เจ้าของรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว “เจ๊แอ๋ว” ซึ่งได้ช่วยบริการก๋วยเตี๋ยวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูญหาย

(๓)    การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบ จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมพัฒนาที่ดิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานจังหวัดนครนายก และสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

(๔)    การถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “ผู้บังคับบัญชา: ผู้นำการเสริมสร้างวินัย” โดยนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ กรรมการข้าราชการพลเรือน และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด

(๕)    การแสดงดนตรี โดย วงมโหระทึก

(๖)    การออกบูธของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบูธกิจกรรมสาธารณะ อาทิ การกู้ชีพ การอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนพิการทางสายตา และการบริจาคโลหิต

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบัติตนและดำรงตนอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ โดยทำหน้าที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงสรุปผลการปาฐกถาพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีได้ที่เวบไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://www.ocsc.go.th/blog/2018/11/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%91

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ