การบรรยายเรื่อง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การบรรยายเรื่อง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ม.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,396 view

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดการบรรยายเรื่อง “การประเมินความเสี่ยง

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงฯ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก

นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร

เกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวทางหรือวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดส่ง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวงฯ สามารถวางระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น

รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับภารกิจงานที่อาจนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในแบบฟอร์ม

ที่กำหนด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ