การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 5,433 view

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ

1. การรายงานผลการวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการแจ้งผลการวิเคราะห์ เสนอข้อคิดเห็น มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน/งานในภารกิจของกระทรวงฯ ตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว22 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 แก่สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

     2.1 สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ได้นำข้อสังเกตจากผลการวิเคราะห์จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงฯ ในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 มาประกอบการยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เรื่อง "มาตรการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

    2.2 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินได้ยกร่าง เสนอต่อกระทรวงฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 กระทรวงฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เรื่อง "มาตรการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" และ ศปท. ได้ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

3.  การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณามอบหมายให้สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการ ดังนี้

     1) ขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวงฯ นำมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงฯ ไปใช้ในการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

     2) กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นองค์กรกลางที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ในภาพรวมของกระทรวงฯ

4. การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

       สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตลอดจน การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

5. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

       5.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริการความเสี่ยงการทุจริต

       5.2 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต