แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 4,086 view

        สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในฐานะองค์กรกลางที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ในภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำข้อสังเกตจากผลการวิเคราะห์จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 มาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสกัดกั้นโอกาส/พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทำให้สามารถระบุถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและได้มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกระบวนงานจัดซื้อ - จัดจ้าง เรื่อง "มาตรการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

        • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)