การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม รอบ 6 เดือน พ.ศ 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

23 มิ.ย. 2566

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน พ.ศ 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

20 เม.ย. 2566