วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 534 view

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในประเภทงบรายจ่าย
หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมายเหตุ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดมาก จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน
ได้ทันภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.