รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทจุริต กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

22 เม.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระดับกรม พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

22 เม.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทจุริต กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

3 พ.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

3 พ.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก )

5 เม.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก )

5 เม.ย. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

10 ม.ค. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

10 ม.ค. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

30 เม.ย. 2564