แนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต

1. คำจำกัดความ

     ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
     ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

2. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 3 แนวทาง ดังนี้

          1. ร้องเรียนผ่านกล่องรับข้อร้องเรียนที่ 
               - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา หรือ
               - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
           2. ส่งเรื่องร้องเรียนที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dca.sec@outlook.com หรือ acc@mfa.mail.go.thai
           3. ส่งเรื่องร้องเรียนที่
               - ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ
               - สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล
               - 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียน
          1. หนังสือทำถึง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ”
          2. ให้มีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
              1) ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
              2) ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา (หากมี)
              3) ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน และการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
              4) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
              5) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (หากมี) เป็นต้น

4. ขั้นตอนการดำเนินการและติดตามผล
           1. เมื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/กรมการกงสุลได้รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตจากผู้ร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการลงทะเบียนรับเรื่องและพิจารณาจำแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน เพื่อดำเนินการภายใน...วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งการดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วแต่กรณี
           2. กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสำเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกรมการกงสุล/ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น
           3. ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนกว่าจะได้ข้อยุติ และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนทุจริตที่อยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
           4. เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทราบภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียน
           5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

         

 

20 มิ.ย. 2562

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

20 มิ.ย. 2562