แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ได้ ๓ แนวทาง ดังนี้
         
๑. ร้องทุกข์ผ่านกล่องรับข้อร้องเรียนที่
              ๑.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา หรือ
              ๑.๒ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
          ๒. ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dca.sec@outlook.com
          ๓. ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
              ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ
              สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล
              ๑๒๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ขอบเขตของการร้องทุกข์
          ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสามารถร้องทุกข์ต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ อันเนื่องมาจากเหตุ ๒ กรณีหลัก ดังนี้
          ๑. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ
          ๒. ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
              กระทรวงการต่างประเทศ

คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียน
         
๑. หนังสือทำถึง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการต่างประเทศ”
          ๒. ให้มีรายละเอียดการร้องทุกข์ ดังนี้
              ๒.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
              ๒.๒ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา (หากมี)
              ๒.๓ ระบุข้อกล่าวหาการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติ
                   หน้าที่ราชการ
              ๒.๔ บรรยายการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติ
                   หน้าที่ราชการอย่างละเอียด ดังนี้
                   - การกระทำความผิดหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อใด
                   - มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำความผิดหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร
                   - ระบุชื่อพยานบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (หากมี)
                   - ได้มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานใด หรือยื่นฟ้องต่อศาลใด เมื่อใด และผลเป็นประการใด

          นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐนมตรี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถ Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และมาตรการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง และที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://www2.mfa.go.th/th/index  โดยเลือกแถบข้อมูล "การร้องทุกข์" ที่เมนูด้านซ้าย

 

20 มิ.ย. 2562

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

20 มิ.ย. 2562

20 มิ.ย. 2562

other-20180726-134247-262846

20 มิ.ย. 2562