วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,383 view

บุคลากร

 

วิลาวรรณ_มังคละธนะกุล

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

1622624418510

นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

12837767565259

นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

                    

1626332171184

นางสาวฉัตรธิดา ผัดวิเศษ

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 


 พี่บิ๊ว     

นางสาวสุชาบดี เหลืองอารีพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ