บุคลากร

 

ท่านธนา

นายธนา เวสโกสิทธิ์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

1618902847534

นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส

ปฏิบัติราชการแทน

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

12837767565259

นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ตวงพร

นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ อินใจ

นิติกรปฏิบัติการ