บุคลากร

 

ท่านธนา

นายธนา เวสโกสิทธิ์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

1622624418510

นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

12837767565259

นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

1626332171184

นางสาวฉัตรธิดา ผัดวิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

1626332192957

นางสาวอภิญญา เอื้อธรรมวิทยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   พี่บิ๊ว     

นางสาวสุชาบดี เหลืองอารีพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ