2,391 view

บุคลากร

 

1670901363566

นายณัฐพล ขันธหิรัญ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

1622624418510

นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

12837767565259

นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

                    

1626332171184

นางสาวฉัตรธิดา ผัดวิเศษ

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

พี่บิ๊ว     

นางสาวสุชาบดี เหลืองอารีพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

    petcharat    

นางเพชรรัตน์ ผลมั่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเพชรรัตน์ ผลมั่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน