บุคลากร

 

ท่านธนา

นายธนา เวสโกสิทธิ์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

ท่านชัชวรณ

ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น.

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

 

12837767565259

หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

ตวงพร

นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ อินใจ

นิติกรปฏิบัติการ