กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ

20 เม.ย. 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

20 เม.ย. 2564

25 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_เรื่อง_กรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน

25 พ.ย. 2563

16 ต.ค. 2563

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

16 ต.ค. 2563

16 ต.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_เรื่อง_มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

16 ต.ค. 2563

16 ต.ค. 2563

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ_พ.ศ._2558

16 ต.ค. 2563