กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561