การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

3 ก.พ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

22 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 มิ.ย. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

19 ธ.ค. 2561

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564

27 ส.ค. 2561

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

19 ก.ค. 2561