การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

26 ม.ค. 2567

ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565-2570)

21 มี.ค. 2566

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

21 มี.ค. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

9 ก.พ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

3 ก.พ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564

22 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

8 มิ.ย. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

19 ธ.ค. 2561

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564

27 ส.ค. 2561