แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

19 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

10 มิ.ย. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

18 พ.ย. 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

20 พ.ย. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

20 ก.ค. 2561

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

20 ก.ค. 2561