แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 เม.ย. 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 เม.ย. 2567

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

21 มี.ค. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.พ. 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับกรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

19 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564