วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 1,552 view

                     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

   ข้อมูลพื้นฐาน

 

   การประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                                                                              

   แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 

   การปฏิบัติงาน

                                                                                                                                                                                                              

   การให้บริการ

                                                                                                                                                                                                              

   การจัดซื้อจัดจ้าง

 

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

   การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

   นโยบาย No Gift Policy

 

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

  แผนป้องกันการทุจริต

 

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน