การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

4 ก.พ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผล_ITA_2563_1

4 ก.พ. 2564

4 ก.พ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน_ITA_กระทรวงการต่างประเทศ_ประจำปี_2562

4 ก.พ. 2564