การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 949 view

                     การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

   ข้อมูลพื้นฐาน

 

   การประชาสัมพันธ์

 

   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  •    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

                                                                                                                                                                                                              

   การดำเนินงาน

 

   การปฏิบัติงาน

                                                                                                                                                                                                              

   การให้บริการ

  •    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  •    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                                                                                                                                                                                              

   การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  •    นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  •    การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล

 

   การจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

   นโยบาย No Gift Policy

 

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  •    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  •    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  แผนป้องกันการทุจริต

 

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน