No Gift Policy 2566

No Gift Policy 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ม.ค. 2566

| 824 view

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์_No_Gift_Policy

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_No_Gift_Policy_2566.pdf