No Gift Policy 2566

No Gift Policy 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

| 4,272 view

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์_No_Gift_Policy    Infographic_แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ_edited

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_No_Gift_Policy_2566.pdf
แนวทางการขับเคลื่อน_No_gift_Policy.pdf
Infographic_แนวทางการปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงฯ_edited.pdf