No Gift Policy 2565

No Gift Policy 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 12,146 view

  

211208094114_No_gift No_Gift_Infographic No_Gift_(1)
                

เอกสารประกอบ

No_gift_policy_1_2565.pdf
No_Gift_Policy_2_2565.pdf
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ_No_Gift_Policy.pdf
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ_เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดฯ.pdf