เรื่องเด่น ดูทั้งหมด
กิจกรรมการมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
กิจกรรมการมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
ดูทั้งหมด

8 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564

No Gift Policy 2564

3 ก.พ. 2563

No Gift Policy

22 พ.ค. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (2)

24 ม.ค. 2562

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

11 ธ.ค. 2561

สินบน สินน้ำใจ
ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

17 ส.ค. 2563

ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

14 พ.ค. 2563

ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

19 ก.ย. 2561

เชิญชมวีดิทัศน์การบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

19 ก.ค. 2561

กฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ดูทั้งหมด
ลิงก์เพจภายในดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด