เรื่องเด่น ดูทั้งหมด
กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ดูทั้งหมด

15 ธ.ค. 2564

No Gift Policy 2565

8 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564

No Gift Policy 2564

3 ก.พ. 2563

No Gift Policy 2563

22 พ.ค. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (2)

24 ม.ค. 2562

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

15 ก.ค. 2564

สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1 ก.ค. 2564

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

1 ก.ค. 2564

Guidelines on Appropriate Internal Control Measures for Juristic Persons to Prevent Bribery of Public Officials, Foreign Public Officials or Agents of Public International Organisations

17 ส.ค. 2563

ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

14 พ.ค. 2563

ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

19 ก.ย. 2561

เชิญชมวีดิทัศน์การบรรยายพิเศษเรื่อง “เก่ง ดี มีคุณธรรม นำชาติพัฒนา” โดย ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ดูทั้งหมด
ลิงก์เพจภายในดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด