เรื่องเด่น ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ดูทั้งหมด

5 ม.ค. 2566

No Gift Policy 2566

15 ธ.ค. 2564

No Gift Policy 2565

8 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564

No Gift Policy 2564

3 ก.พ. 2563

No Gift Policy 2563

22 พ.ค. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (2)
ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

20 ก.พ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีผลการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ก.พ. 2566

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ (Dos and Don’ts)

31 ม.ค. 2566

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ (แบบวัด EIT)

9 ส.ค. 2565

เครื่องมือแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐ

15 ก.ค. 2564

สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1 ก.ค. 2564

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ดูทั้งหมด
ลิงก์เพจภายในดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด