เรื่องเด่น ดูทั้งหมด
การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดูทั้งหมด

5 ม.ค. 2566

No Gift Policy 2566

15 ธ.ค. 2564

No Gift Policy 2565

8 มิ.ย. 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

14 พ.ค. 2564

No Gift Policy 2564

3 ก.พ. 2563

No Gift Policy 2563

22 พ.ค. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (2)
ดูทั้งหมด
สื่อประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

31 ม.ค. 2566

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ

9 ส.ค. 2565

เครื่องมือแก้ปัญหาทุจริตในภาครัฐ

15 ก.ค. 2564

สื่อประชาสัมพันธ์หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1 ก.ค. 2564

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

1 ก.ค. 2564

Guidelines on Appropriate Internal Control Measures for Juristic Persons to Prevent Bribery of Public Officials, Foreign Public Officials or Agents of Public International Organisations

17 ส.ค. 2563

ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ดูทั้งหมด
ลิงก์เพจภายในดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด